Algemene voorwaarden

Algemene_voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Tweewielercentrum Jan & Pietsje zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Door een bestelling bij Tweewielercentrum Jan & Pietsje te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Tweewielercentrum Jan & Pietsje gelden ook ten behoeve van eventueel door Tweewielercentrum Jan & Pietsje ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Tweewielercentrum Jan & Pietsje zijn vrijblijvend. Tweewielercentrum Jan & Pietsje heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Tweewielercentrum Jan & Pietsje uw bestelling heeft geaccepteerd. Tweewielercentrum Jan & Pietsje heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Voor bestellingen met een afleveradres in Nederland dient u het verschuldigde bedrag (zonder korting of compensatie) met iDeal te betalen alvorens wij tot verzending van de goederen overgaan.

Artikel 4. Levering
4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (30) werkdagen, tenzij door Tweewielercentrum Jan & Pietsje anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Tweewielercentrum Jan & Pietsje geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

6.2 Tweewielercentrum Jan & Pietsje garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) weken na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Tweewielercentrum Jan & Pietsje te melden.

7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Tweewielercentrum Jan & Pietsje de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

7.3 Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Tweewielercentrum Jan & Pietsje te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is en de plastic verzegeling niet is verbroken. Als u het betreffende artikel al betaald had, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door Tweewielercentrum Jan & Pietsje terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Tweewielercentrum Jan & Pietsje is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Tweewielercentrum Jan & Pietsje, dan wel tussen Tweewielercentrum Jan & Pietsje en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Tweewielercentrum Jan & Pietsje.

Artikel 9. Diversen
9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Tweewielercentrum Jan & Pietsje deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Tweewielercentrum Jan & Pietsje in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Tweewielercentrum Jan & Pietsje vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

9.3 Tweewielercentrum Jan & Pietsje mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

9.4 Onverminderd de overige aan Tweewielercentrum Jan & Pietsje toekomende rechten, heeft Tweewielercentrum Jan & Pietsje in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Tweewielercentrum Jan & Pietsje
KvK-nummer 02050178
info@tweewielercentrumjanenpietsje.nl


TerugDeel het met uw vrienden!


Contactgegevens

Routebeschrijving


Openingstijden

Maandag:  Gesloten
Dinsdag:  9:00 - 18:00
Woensdag:  9:00 - 18:00
Donderdag:  9:00 - 18:00
Vrijdag:  9:00 - 18:00
Zaterdag:  9:00 - 16:00
Zondag:  Gesloten
 
's Middags tussen 12.00 en 13.00 gesloten


Facebook